دلع اسم بدر

دلع اسم بدر بالعربي وبالإنجليزي

دلع الاسم بالعربي دلع الاسم بالإنجليزي
بدور Bdoor
بدوري Badori
بدورا Badora
بيدو Baydo
بيدا Bayda
بادو Bado
بادي Badi
بودا Boda
بود Bod
بودي Bodi
بيبو Bebo
بيبا Bayba
بابو Babo
بوبو Bobo
بوبا Bobba
بوبي Bobby
بدري Badri
بدير Bedir
بديري Bediry
بديرو Bediro
ديور Dior
ديرو Diro
ديرا Dira
ديدو Dido
دادو Dado
دودو Dodo
دودي Doudi
دارو Darou
دادا Dada
ودور Wador
بيب Bib
بدراتي Badraati
بدراتو Badraato

دلع اسم بدر مزخرف بالعربي وبالإنجليزي

دلع الاسم مزخرف بالعربي دلع الاسم مزخرف بالإنجليزي
بَدِوُرٍ 𝓑𝓭𝓸𝓸𝓻
بَدِوُرٍي 𝓑𝓪𝓭𝓸𝓻𝓲
بَدِوُرٍآ 𝓑𝓪𝓭𝓸𝓻𝓪
بَيدِوُ 𝓑𝓪𝔂𝓭𝓸
بَيدِآ 𝓑𝓪𝔂𝓭𝓪
بَآدِوُ 𝓑𝓪𝓭𝓸
بَآدِي 𝓑𝓪𝓭𝓲
بَوُدِآ 𝓑𝓸𝓭𝓪
بَوُدِ 𝓑𝓸𝓭
بَوُدِي 𝓑𝓸𝓭𝓲
بَيبَوُ 𝓑𝓮𝓫𝓸
بَيبَآ 𝓑𝓪𝔂𝓫𝓪
بَآبَوُ 𝓑𝓪𝓫𝓸
بَوُبَوُ 𝓑𝓸𝓫𝓸
بَوُبَآ 𝓑𝓸𝓫𝓫𝓪
بَوُبَي 𝓑𝓸𝓫𝓫𝔂
بَدِرٍي 𝓑𝓪𝓭𝓻𝓲
بَدِيرٍ 𝓑𝓮𝓭𝓲𝓻
بَدِيرٍي 𝓑𝓮𝓭𝓲𝓻𝔂
بَدِيرٍوُ 𝓑𝓮𝓭𝓲𝓻𝓸
دِيوُرٍ 𝓓𝓲𝓸𝓻
دِيرٍوُ 𝓓𝓲𝓻𝓸
دِيرٍآ 𝓓𝓲𝓻𝓪
دِيدِوُ 𝓓𝓲𝓭𝓸
دِآدِوُ 𝓓𝓪𝓭𝓸
دِوُدِوُ 𝓓𝓸𝓭𝓸
دِوُدِي 𝓓𝓸𝓾𝓭𝓲
دِآرٍوُ 𝓓𝓪𝓻𝓸𝓾
دِآدِآ 𝓓𝓪𝓭𝓪
وُدِوُرٍ 𝓦𝓪𝓭𝓸𝓻
بَيبَ 𝓑𝓲𝓫
بَدِرٍآتي 𝓑𝓪𝓭𝓻𝓪𝓪𝓽𝓲
بَدِرٍآتوُ 𝓑𝓪𝓭𝓻𝓪𝓪𝓽𝓸

معلومات أكثر عن اسم بدر

أسماء اخرى